ประมวลภาพงานการประกวด clip VDO ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

Healthy

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ คุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียน
กับการประกวด clip vdo ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” โรงเรียนใดจะได้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สื่อในการส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย พบกันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ